Pulčín 43
Pulčín 43

Podmínky ubytování

Vážení hosté, uctivě Vás žádáme o dodržování těchto podmínek během Vašeho pobytu. Podmínky jsou nastaveny pro zajištění příjemného a klidného pobytu všech našich hostů. Srdečně doufáme, že se Vám u nás bude líbit.

I. Ubytování hostů

Při příjezdu do apartmánu je každý host povinen předložit platný Občanský průkaz, nebo cestovní pas. Po řádném zaevidování bude host ubytován a obdrží klíče od apartmánu.

Apartmán bude hostům připraven od 14 do 20 hodin (chceck in), pokud není dohodnuto jinak, děkujeme za pochopení.

V den odjezdu uvolní host apartmán do 10 hodin (chceck out), pokud není dohodnuto jinak. V případě nedodržení dohody, může ubytovatel požadovat cenu za ubytování dalšího dne.

Host je povinen uvolnit pokoj do 10.00 hod. posledního ubytovacího dne, pokud není dohodnuto jinak. V případě nedodržení dohody, může ubytovatel požadovat cenu za ubytování dalšího dne.

II. Cena za ubytování, Platební a storno podmínky

Každý host je seznámen s konečnou cenou při vytvoření rezervace, cena v tabulce (najdete jej v sekci Ceník), je orientační a je uvedena za jednu osobu na jednu noc.

Ceny uvedené v ceníku se nevztahují na pobyty během státních svátků a Silvestrovské pobyty.

Cenu za pobyt je host povinen uhradit dle předem sjednaných podmínek.

Rezervace je vytvořena primárně na základě objednávky zaslané emailem ubytovateli, která bude ze strany ubytovatele potvrzena. Při potvrzení budou zájemci o ubytování zaslány informace k platbě. Rezervace se stává závaznou po uhrazení rezervačního poplatku ve výši až 50% z celkové ceny pobytu a připsání na účet ubytovatele.

Rezervační poplatek musí být uhrazen do 5 kalendářních dnů od vytvoření rezervace potvrzené ubytovatelem.

V případě neuhrazení rezervačního poplatku ve stanovené lhůtě je rezervace zrušena.

Objednatel má právo změnit nebo zrušit rezervaci 31 a více kalendářních dnů před začátkem pobytu a má nárok na vrácení rezervačního poplatku.

V případě zrušení rezervace 30 a méně kalendářních dnů před začátkem pobytu ze strany objednatele, je rezervační poplatek nevratný.

V případě změny rezervace 30 a méně kalendářních dnů před začátkem pobytu ze strany objednatele si ubytovatel vyhrazuje právo naúčtovat novou cenu za pobyt, nebo požadavku na změnu rezervace ze strany objednatele nevyhovět.

V případě zrušení rezervace 14 a méně kalendářních dnů před začátkem pobytu, je host povinen uhradit na účet provozovatele celou částku za sjednaný pobyt.

Částky jsou splatné hotově nebo převodem na účet. Informace o platbě jsou zaslány při potvrzení rezervace a jsou uvedeny na faktuře, nebo objednávce.

Zaplacením rezervačního poplatku zájemce o ubytování potvrzuje, že se seznámil s těmito: Podmínkami ubytování, poskytovanými službami i celkovou cenou za ubytování, které jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi ubytovatelem a zájemcem o ubytování.

Rezervační poplatek za silvestrovský pobyt je nevratný.

Doplatek do celkové ceny za ubytování je hrazen na místě při nástupu pobytu.

III. Podmínky ubytování a povinnosti hostů

Je zakázáno manipulovat s mechanizovanými hlavicemi na topení!!

Při nástupu pobytu se host seznámí se stavem, zařízením a vybavením apartmánu a je povinen uhradit vratnou kauci ve výši 1000,-Kč na apartmán.

Host je povinen během pobytu udržovat čistotu a pořádek v apartmánu.

Při ukončení pobytu je host povinen předat apartmán ve stavu, v jakém mu byl předán, včetně zařízení, vybavení a klíčů. V případě, že dojde ke ztrátě zařízení a vybavení apartmánu, nebo jeho poškození, je host povinen uhradit škodu ubytovateli. To platí i při ztrátě klíčů.

V celém objektu platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, krom prostorů k tomu určených a označených.

V apartmánu není dovolena jakákoliv manipulace s vybavením apartmánu, zásahy do elektrické instalace, otáčení automatizovanými hlavicemi u radiátorů, manipulace a ladění TV, vypínání routeru, přesouvání vybavení z jednoho apartmánu do druhého, opravy apod, případně po domluvě.

V apartmánu není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče, varné konvice, sušičky na ovoce a houby, vařiče apod, případně po domluvě.

Zákaz se netýká používání notebooků, nabíječek telefonu a spotřebičů používaných k osobní hygieně jako jsou např. fény, zastřihovače, holící strojky apod. Vše dle platných ČSN.

Pokud má host v apartmánu střešní okno, toto nesmí zůstat otevřeno při odchodu z pokoje, nebo při dešti, sněžení a větru.

Při každém opuštění apartmánu je host povinen řádně apartmán uzamknout, zavřít okna, zastavit vodovodní baterie, zhasnout světla, vypnout TV a nenechávat vlastní elektrické spotřebiče v síti.

Není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělých osob v apartmánu, ani ostatních prostorách. Rodiče, dospělé osoby zcela odpovídají za bezpečnost svých dětí.

Ubytovaní hosté se nebudou naklánět z oken z důvodu bezpečnosti.

Host je povinen svým konáním a jednáním nenarušovat klid a pobyt ostatních hostů a sousedů.

Není dovoleno donášet do apartmánu a do vnitřních prostor chaty nářadí, vybavení a předměty jako např.: lyže, kola, sáňky, koloběžky, odrážedla apod., pro jejichž uschování je vyhrazeno jiné místo – na požádání ubytovatel tyto uschová.

Host zodpovídá za škody způsobené v ubytovacím zařízení dle občanského zákoníku a sjednaných podmínek.

Důrazně žádáme všechny naše hosty, aby dbali na dodržování nočního klidu od 22 hodiny večerní do 6 hodiny ranní!

Dále si dovolujeme upozornit na zhoršenou sjízdnost přístupové komunikace k chatě v zimě a zákaz používání silvestrovských rachejtlí v blízkosti chaty.

V případě porušení povinností má ubytovatel právo ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby.

IV. Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně a zpracování osobních údajů (GDPR)

Evropské nařízení GDPR (General Data Protection Regulation) se týká všeho nakládání s daty, tedy i s těmi, která jsou získávána na základě plnění zákonné povinnosti, jelikož jednou z hlavních priorit evropského nařízení je jejich zabezpečení a ochrana. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na činnost ubytovacího zařízení provozovaného společností Battamah s.r.o. vedená u městského soudu v Praze oddíl C, vložka 308174. Zpracovali jsme toto prohlášení zveřejněné na našich webových stránkách, abychom vysvětlili naše postupy vztahující se k ochraně a zpracování osobních údajů, které po nás vyžadují platné zákony ČR a uchováváme je i v souladu s prováděcími pokyny.

Hosté mohou poskytnutí svých údajů odmítnout, vyhrazujeme si tedy právo takové hosty neubytovat, protože bychom nemohli svou činnost vykonávat v souladu se zákony ČR. Jedná se např. o zpracování osobních údajů podle zákona 565/1990 Sb. o místním poplatku z pobytu či řádném vedení domovní knihy (viz dále):

  1. Zákon 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky vyžaduje vést domovní knihu, do které zapisujeme osobní údaje svých zahraničních hostů (cizinců). Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, a to včetně občanů Evropské unie.
  2. Od 1. ledna 2020 vstupuje v platnost novela zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (změna podle zákona 278/2019 Sb.).
  3. V ceně ubytování je již zahrnut rekreační poplatek obci Francova Lhota ve výši 15 Kč/osoba za odbydlenou noc.
  4. Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba: a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce (nutno doložit) b) mladší 18 let.
  5. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen vybrat poplatek od poplatníka a je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.
  6. Zákon 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel ČR, a zákon 40/1964 Sb. (§§ 754‒759 občanského zákoníku – údaje nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy o ubytování), nám umožňují zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu údajů podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto prohlášení nebo jak naše společnost zpracovává vaše osobní údaje, kontaktujte nás prosím na adrese Pulčín 43, Francova Lhota 756 12 nebo na adrese Battamah s.r.o. vedená u městského soudu v Praze oddíl C, vložka 308174, Sídlo: Korunní 2569/108, Vinohrady, 10100 Praha 10.

V Pulčíně 11. 8. 2022

V. Podmínky ubytování a povinnosti ubytovatele

Ubytovatel je povinen předat hostům prostory k ubytování, ve způsobilém stavu a v čistotě.

Ubytovatel zajistí hostům nerušený pobyt.

Tyto podmínky jsou platné od 11. 8. 2022.